มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://3dgf.pbru.ac.th (ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี)


การติดตั้งโปรแกรม

1. การติดตั้งโปรแกรม ซื้อ-จ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณ บนระบบปฏิบัติการ 32bit
   1.1 .NET Framework 2.0 (กรณี Windows 10 ให้เปิดใช้งาน .NET3.0 หรือ 3.5)
   1.2 J# 2.0
   1.3 ติดตั้งโปรแกรม และ Run แล้วกดปุ่ม Update


2. การติดตั้งโปรแกรม ซื้อ-จ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณ บนระบบปฏิบัติการ 64bit
   2.1 .NET Framework 2.0 (กรณี Windows 10 ให้เปิดใช้งาน .NET3.0 หรือ 3.5)
   2.2 J# 2.0
   2.3 ติดตั้งโปรแกรม และ Run แล้วกดปุ่ม Update

Downloads คู่มือการใช้งาน และ โปรแกรมเพิ่มเติม

Downloads

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

Powered by Naga